Darbuotojų komandiravimas ES – kokių permainų tikėtis vežėjams?


2017-01-26

Gintautas Ramaslauskas
Transporto politikos sekretorius

Pastaruosius dvejus metus viena iš aktualiausių Lietuvos vežėjams problemų Europos Sąjungos valstybėse – reikalavimų, susijusių su minimalia alga taikymas vairuotojams, vykdantiems tarptautinius vežimus kelių transporto priemonėmis. Viskas prasidėjo nuo Vokietijos, kuri įvedė minimalios algos reikalavimus nuo 2015 m. pradžios, po jos sekė Prancūzija, Italija, Austrija, apie ketinimus įvesti analogiškus reikalavimus paskelbė Belgija. Akivaizdu, kad tokių valstybių skaičius tik didės. Nors Europos Komisija, atsižvelgusi į pagrįstus vežėjų verslo visuomenės protestus, pradėjo pažeidimų procedūras prieš Vokietiją bei Prancūziją dėl galimo minėtų reikalavimų prieštaravimo ES teisei, tačiau jokio rezultato iki šiol nėra. Tikėtina, kad pažeidimo procedūros „užstrigo“ kažkur ES institucijų kabinetuose, nes Europos Komisija akivaizdžiai nenori imtis konkrečių teisinių veiksmų prieš įtakingas valstybes-nares. Tuo pasinaudodamos, vis naujos ES narės įsiveda panašius nacionalinius teisės aktus, prisidengdamos kilniu socialinio teisingumo siekiu ir taip bandydamos užmaskuoti tikrąjį tikslą – aštrią konkurencinę kovą bei norą išstumti naujųjų ES narių vežėjus iš Vakarų Europos transporto paslaugų rinkos.

Darbuotojų komandiravimas ESKokios permainos galimos dar šiais metais?

2016 m. kovo mėnesį Europos Komisija paskelbė savo pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo, kaip dalį taip vadinamo „Mobilumo paketo“. Pasiūlymas dėl darbuotojų komandiravimo buvo sutiktas labai kontraversiškai. 2016 m. gegužės mėnesį šiam pasiūlymui 11 valstybių nacionaliniai parlamentai (tame tarpe ir Lietuvos Respublikos Seimas) parodė taip vadinamą „geltoną kortelę“, tačiau Europos Komisija nusprendė pasiūlymo neatsisakyti ir antrą kartą jį pateikė svarstymui be pakeitimų. Praeitų metų rudenį vyko gana aktyvūs svarstymai ES Taryboje, tačiau aiškaus progreso nebuvo pasiekta. Senosios ES narės siekia, kad būtų užtikrintas principas „vienodas atlygis už tą patį darbą toje pačioje vietoje“. Vokietija ir Prancūzija kategoriškai pasisako už tai, kad Direktyva 96/71/EB be jokių išlygų turi būti taikoma kelių transportui (ką liudija ir šių šalių veiksmai įvedant nacionalinius teisės aktus dėl minimalios algos taikymo vairuotojams). Tuo tarpu Lietuva, Lenkija ir dauguma kitų naujųjų ES narių pasisako už šios direktyvos netaikymą kelių transportui. Lietuvai taip pat susirūpinimą keliančiais klausimais išlieka komandiruoto darbuotojo darbo užmokesčio suvienodinimas su vietos darbuotojo darbo užmokesčiu, ilgalaikio komandiravimo nustatymas ir subranga. Šiuo metu atrodo, kad nėra aiškios politinės valios pasiekti susitarimą. Kol kas nesusidaro nei blokuojanti mažuma, nei kvalifikuota dauguma. Europos Parlamentas taip pat dar nėra išreiškęs aiškios pozicijos. Savo pranešimą šiuo klausimu EP Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas (EMPL) turėtų patvirtinti tik 2017 m. liepos mėnesį. Tačiau situacija gali greitai pasikeisti, jeigu įvyktų susitarimai aukščiausiame politiniame lygmenyje.

Kokie gi galimi tolimesni įvykių scenarijai ir kaip jie paveiktų mūsų vežėjus?

Blogiausias variantas – jei būtų pritarta Vokietijos ir Prancūzijos siūlymams ir priimta nuostata, kad Direktyva 96/71/EB be jokių išlygų taikoma kelių transportui. Tai reikštų, jog visiškai nebūtų atsižvelgiama į šios profesijos darbuotojų išskirtinai mobilų darbo pobūdį ir jiems būtų taikomi tokie patys reikalavimai kaip, pavyzdžiui, statybininkams, komandiruotiems į vieną konkrečią šalį vienerių metų laikotarpiui statyti kokį nors objektą. Vis dėl to, toks blogas scenarijus sunkiai tikėtinas, nes tikriausiai susidarytų blokuojanti mažuma, kadangi komandiravimo nuostatų taikymas kelių transporte aktualus ne tik naujosioms ES narėms, bet ir kai kurioms senosioms. Įdomu, kad tų pačių senųjų ES narių pramonininkų atstovai (skirtingai nuo transportininkų) nepritaria principui „vienodas atlygis už tą patį darbą toje pačioje vietoje“. Tokią verslo visuomenės nuomonę viešai deklaruoja ES veikiančios asocijuotos verslo organizacijos.

Be jokios abejonės, palankiausias Lietuvos vežėjams scenarijus – jeigu būtų priimta išlyga, kad Direktyvos 96/71/EB nuostatos dėl darbuotojų komandiravimo netaikomos kelių transportui, kaip yra netaikomos prekybinės jūrų laivininkystės laivų įguloms. Gaila, bet tam pasiekti tikriausiai neužteks naujųjų ES narių balsų, o daugelis senųjų tokio varianto nepalaikys.
Taigi, tikriausiai tam tikros permainos socialinėje kelių transporto sferoje yra neišvengiamos. Šiuo klausimu diskutuojant su ES šalių transporto politikos ekspertais, diplomatais, IRU atsakingais darbuotojais bei kai kurių valstybių vežėjų asociacijų atstovais, girdima praktiškai vieninga nuomonė, kad kelių transportui palankiausias variantas, jei minėtame Europos Komisijos pasiūlyme būtų priimta nuostata, jog socialiniai kelių transporto priemonių vairuotojų darbo klausimai (apimant visas vežimų rūšis, įskaitant ir kabotažą) reglamentuojami specialiais teisės aktais, kurie būtų taip vadinamo „Kelių paketo“ dalis. Kodėl toks variantas galėtų būti vežėjams palankus? Šį „Kelių paketą“ rengia Europos Komisijos Mobilumo ir transporto (DG MOVE) direktoratas, o ne Užimtumo ir socialinių reikalų (DG EMPL). Tikėtina, kad DG MOVE direktorato atstovai turės gerokai daugiau kompetencijos ir noro suprasti tarptautinio transporto vairuotojų darbo specifiką ir išskirtinai mobilų darbo pobūdį bei įvertinti tai, jog dėl šių priežasčių jiems negali būti taikomi bendrieji reikalavimai, kaip kitų profesijų darbuotojams. Be abejo, klausimas yra stipriai politizuotas, todėl sunku prognozuoti, kokia bus Europos Komisijos pozicija. Toliau taip pat lauktų sunkios ir ilgos derybos, nes senosios ES šalys ir šiuo atveju darytų didžiulį spaudimą, siekdamos savo tikslų.

Mano nuomone, reikia siekti, jog būtų sukurta vieninga visos ES sistema, gerai pritaikyta kelių transporto ypatumams ir nesudaranti ženklios administracinės naštos transporto įmonėms. Manau, kad turi būti eliminuota galimybė atskiroms ES valstybėms narėms įsivedinėti savo nacionalinius reikalavimus, kaip kad yra šiuo metu. Vežėjai negali būti verčiami vesti vairuotojų darbo laiko apskaitą bei teikti informaciją atskirai kiekvienai ES valstybei-narei pagal jos nustatytus nacionalinius reikalavimus, kiekvienos iš valstybių kalba, turėti savo atstovus kiekvienoje valstybėje ir pan. Tokių absurdiškų reikalavimų neturi likti, nes jie nesuderinami su pamatiniais ES laisvo prekių, paslaugų, asmenų bei kapitalo judėjimo principais. Valstybės-narės turi sukurti bendradarbiavimo ir keitimosi informacija tarp ES narių kompetentingų valstybinių institucijų sistemą, o vežėjai savo ruožtu galėtų būtų įpareigoti teikti vairuotojų darbo laiko apskaitos duomenis tik savo valstybės įgaliotai institucijai. Toliau jau kompetentingų institucijų reikalas, kaip jos keistųsi informacija apie vairuotojų darbą tarpusavyje, viena kitos reikalavimu vykdytų transporto įmonių patikrinimus ir panašiai. Socialiai neteisinga užkrauti visą administracinę naštą vien tik vežėjams, dėl kurios patiriami ženklūs papildomi kaštai, o labiausiai nukenčia smulkios ir vidutinės įmonės.

Manau, kad Lietuva turi toliau aktyviai veikti šiuo itin svarbiu kelių transporto sektoriui klausimu, ieškoti sąjungininkių, kuriant bendrą suinteresuotų valstybių bloką. Kol kas Lietuvos Socialinės apsaugos ir darbo, Susisiekimo bei Užsienio reikalų ministerijos supranta klausimo aktualumą ir laikosi vežėjams palankios pozicijos. Tikimės, kad ši pozicija nesikeis ir Lietuvos valstybė sėkmingai gins teisėtus Lietuvos transporto sektoriaus interesus. Taip pat būtinas ir didesnis Lietuvos atstovų Europos Parlamente aktyvumas.

 

LVS tarptautinėse organizacijose

Narystė tarptautinėse organizacijose:

BSEC-URTA

 

LVS nariai turi spec. dyzelino kainą Circle K degalinėse.

Juodeikių terminal. didm. kaina:

0,65107 eur / l be PVM

2020-05-27Eilės ES pasieniuose

 
 

Gram tax and petroleum

 

Naujienos

 

Apie investavimą į P2P tipo žmogus - žmogui paskolas internetinėse platformose Lietuvoje

Gintaras Leščinskas, el. paštas: gintaras.lescinskas@yahoo.com; tel. +37068794508

Gintaras LeščinskasPirmasis pasaulyje P2P skolinimo modelis atsirado prieš beveik 10 m. D. Britanijoje ir šiuo metu yra populiarus visame pasaulyje. Lietuvoje realiai veikia 3 pagrindinės Lietuvos Banko Priežiūros tarnybos prižiūrimos lietuviškos P2P „žmogus – žmogui“ tipo interneto platformos – „SAVY“, Paskolų klubas“ ir „Finbee“.

 

Žingsniu toliau nei Volstritas

Gintaras Leščinskas

Peter Lynch

 

Peter Lynch‘ą galima pavadinti vienu garsiausiu ir sėkmingiausių investuotojų pasaulyje.

 

Idealus verslas

Gintaras Leščinskas

Richard Russell

Paskaitykite, prašom, garsiausio pasaulyje investicinių laiškų leidimų pradininko (“Dow teorijos laiškai”) p.Ričardo Raselo vieną garsiausių straipsnių, pavadintą “Idealus verslas” (“Ideal Business”).

 

Sudėties galia

Gintaras Leščinskas

Užsidirbti pinigų reiškia daug daugiau nei prognozuoti kuria kryptimi judės akcijų ar obligacijų rinkos arba išsiaiškinti, kuri žaliava arba fondas padvigubės per ateinančius kelerius metus.

 

Kas iš tikrųjų veiksminga versle

Gintaras Leščinskas

Kas iš tikrųjų veiksminga versle?

Mėgstu skaityti, bet tik tai, kas mane domina, o vienas dalykas iš tų daugelio dominančių yra į lietuvių k. išversta amerikiečių knyga - "Kas iš tikrųjų veiksminga versle?". Konkretūs, sausi faktai, ir tiek,...bet paskaitykite ištraukas to kas slypi už faktų.

 

Ypatingos sėkmės dėsniai

Ypatingos sėkmės dėsniai

Gintaras Leščinskas

Štai kas Jums patiks, juk visi siekiame ypatingos sėkmės, bet tik nedaugelis ją pasiekia ar pasieks, padėkite sau.

 

Pinigų istorija Id.

Pinigų istorija Id.

Gintaras Leščinskas

Pirmosios romėnų monetos buvo gaminamos Juno Monetos šventykloje.

 

Geriausio pasaulyje investuotojo biografija

Voreno Bafeto biografija (investicijos)

Gintaras Leščinskas

Šiandien, kas nežino ar primiršo, susipažins su garsiausio pasaulyje investuotojo Voreno Bafeto biografija ir galės suprasti arba prisiminti jo investavimo filosofijos ir naudojamos sistemos akcijų rinkose esmę.