Neteisėto krovinio vežimas: vežėjo įmonės atsakomybės ribos


2017-12-21

Kristina Cipkuvienė
Teisės riba

Kristina Cipkuvienė

 

Artėjant šventiniam laikotarpiui kai pradeda riedėti šventiniai karavanai pilni dovanų, vežėjų kasdienybę gali užtemdyti ir kitokios įmonės vilkikuose vežamos “dovanėlės”. Transporto sektoriuje nėra nauja situacija kai vairuotojai susigundo “lengvais pinigais” ir bando nelegaliai pervežti per sieną prekes ko pasėkoje nukenčia nusikaltime nedalyvaujančios vežėjo įmonės interesai, patiriama didelių nuostolių. Šios dienos rinkos sąlygomis ne kiekviena transporto įmonė pajėgi gerinti vairuotojų darbo sąlygas, didinti darbo užmokestį, todėl dažnai vežėjai susitaiko su juos dėl vairuotojų kaltės užgulančia atsakomybe ir didelėmis baudomis bei patiriamais nuostoliais.
Ar yra galimybė vežėjui apginti savo interesus, sumažinti savo nuostolius, pagreitinti ilgą procesą ? Kam vežėjai turi būti pasiruošę ir kokios priemonės gelbėja gynyboje?

Kontrabandos kvalifikavimas ir galimos pasekmės

Transporto sektoriuje dirbantys asmenys siekdami papildomo uždarbio vis dažniau pasinaudoja įmonės automobiliu kaip priemone pervežti nelegalias prekes -cigaretes. Kaip skelbia Didžiosios Britanijos dienraštis Grimsbytelegraph UK policija ir muitininkai uostuose pastaruoju metu vis dažniau sulaiko cigarečių prikimštus vilkikus iš Lietuvos. Vairuotojai cigaretes dažniausiai slepia gamyklinėse vilkiko ertmėse nepritaikytose daiktų gabenimui (po salono apdaila, sėdynėse, ortakiuose, kuro bakuose, po salono apdaila ir pan.), kas vertinama kaip vilkiko kaip priemonės kontrabandai gabenti panaudojimas ir padidina vilkiko konfiskavimo tikimybę, nors veiklos mastas gali būti ir nedidelis. Bauda skiriama atsižvelgiant į padaryto pažeidimo pobūdį, jo pavojingumą, kontrabanda gabentų prekių kiekį ir vertę, nusikalstamos veikos sistemiškumą ir kitas reikšmingas aplinkybes. Praktika šiose bylose gana įvairi: vieniems vežėjams skiriamos baudos, kitiems skiriama ne tik bauda, bet ir automobilio konfiskavimas be galimybės susigrąžinti. Įstatymas nenumato gabenamų cigarečių svorio ar kiekio ribų, todėl vienas iš sankcijos dydžio ir jos kvalifikavimo esminių faktorių – ar toks kontrabandos kieks galėjo būti slapta pergabentas per sieną nesinaudojant automobiliu. Įmonei priklausantis krovininis automobilis kaip kontrabandos gabenimo priemonė yra konfiskuojama, jeigu ji buvo specialiai tam pritaikyta arba jeigu tokio kiekio kontrabandinių prekių be jos nebūtų buvę galima gabenti nepateikiant muitinės kontrolei. Tai, kad transporto priemonė, su kuria padarytas teisės pažeidimas nepriklauso pažeidėjui (paprastai ji priklauso darbdaviui - transporto įmonei arba lizingo bendrovei), nėra pagrindas netaikyti transporto priemonės konfiskavimo kaip pagrindinės ar papildomos administracinės nuobaudos. Ttretiems asmenims priklausančio daikto, kuris buvo administracinės teisės pažeidimo kontrabandos įrankis, konfiskavimas, prilyginamas jo faktiniam žuvimui, todėl savininkas praranda galimybę susigrąžinti jį natūra iš sąžiningo įgijėjo. Vadinasi, tais atvejais, kai savininkas – transporto įmonė perdavė transporto priemonę kitam asmeniui, o šis, pasinaudodamas transporto priemone gabeno kontrabandą per valstybės sieną ir dėl to transporto priemonė buvo konfiskuota, savininko teisė išreikalauti transporto priemonę iš valstybės yra ribojama nepriklausomai nuo to, kad pats savininkas pažeidimo nepadarė ir kontrabandos negabeno. Šiuo atveju transporto priemonės konfiskavimas apibūdinamas, kaip priverstinis neatlygintinis jos paėmimas valstybės nuosavybėn. Konfiskavus automobilį, ypatingai jei jis priklauso lizingo kompanijai, transporto įmonė dėl ilgo bylos proceso patiria didelių nuostolių (mokamos lizingo įmokos už automobilį, kuris neuždirba pajamų), dėl darbo įrankio konfiskavimo praranda dalis pastovių pajamų bei klientų. Kaip elgtis transporto įmonei tokioje situacijoje ?

Prevencijos priemonės ir veiksmų taktika kontrabandos gabenimo atvejais

Dažniausiai pasitaikantys atvejai kontrabandos bylose kai transporto įmonės, dėl kalbos barjero ar įstatymų nežinojimo tiesiog sumoka jai paskirtą baudą ir nepasinaudoja jai suteikta galimybę pateikti skundo siekiant susimažinti įmonei skirtą baudą ar atgauti konfiskuotą automobilį. Remdamiesi asmenine praktika, kontrabandos sulaikymo Didžiojoje Britanijoje atvejais, turime pastebėti, kad sprendimų priėmimas dėl baudos skyrimo ar konfiskuotos priemonės grąžinimo vyksta pasyviai – užsienio institucijos el.laiškais atsakymų neteikia, susisiekus su institucija telefonu dažnai gaunamas atsakymas, kad Jūsų byla užregistruota, laukite atsakymo. Todėl siekiant išvengti didesnių nuostolių, rekomendacija būtų pasinaudoti teisininkų pagalba, kurie bendrautų su atitinkama institucija oficialiais registruotu paštu siunčiamais raštais.
Taip pat reiktų atkreipti dėmesį, kad gautuose dokumentuose dėl paskirtos baudos už kontrabandos gabenimą yra nurodoma galimybė kiekvienam vežėjui apskųsti skirtą sankciją per nurodytą terminą, kurio nereiktų praleisti, jei norite sustabdyti paskirtos sankcijos (kaip pavyzdžiui automobilio sunaikinimo) vykdymą. Vienas iš skundo argumentų šioje situacijoje galėtų būti transporto įmonės kaip darbdavio atsakomybės perkėlimas tikrajam pažeidėjui (vairuotojui), tačiau čia nereiktų pamiršti, kad darbdavys iš savo pusės taip pat turi būti atlikęs tam tikras pareigas. Kadangi transporto priemonės konfiskavimas yra prilyginamas daikto sunaikinimui, atitinkamai vairuotojas darbdaviui privalo atlyginti už tokį įmonės turto sunaikinimą. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas nustato, jog vienas iš darbuotojo visiškos materialinės atsakomybės taikymo pagrindų yra darbuotojo tyčia. Atsižvelgiant į tai, darbuotojų rašytinis supažindinimas su darbdaviui gresiančiomis kontrabandos pasekmėmis turi ne tik prevencinę naudą, bet ir iš dalies apdraudžia darbdavį nuo darbuotojų galimų pasiteisinimų, kad materialinės žalos nesiekta tyčiniais veiksmais (tyčiai civilinėje teisėje prilygintinas ir didelis neatsargumas). Tokiu atveju, matyt, nekiltų abejonių dėl to, ar vairuotojas, žinodamas apie gresiančius padarinius ir atsakomybę, žalą darbdaviui darė sąmoningai.
Užsienio institucijos, gavusios skundą, reikalauja pateikti įrodymus, visų turimų įmonės vidinių dokumentų kopijas, kurios įrodytų, kad darbdavys informavo, instruktavo, supažindino darbuotojus pasirašytinai, dėjo visas pastangas tokiems atvejams išvengti. Taigi šiuo atveju efektyviausia ir geriausia prevencinė priemonė siekiant išvengti skaudžių pasekmių ir didelių nuostolių yra darbuotojų informavimas bei instruktavimas. Taip pat iš pateikiamų įrodymų užsienio institucijai galėtų būti tai, kad atliekami tam tikri veiksmai nacionaliniame lygmenyje ar įmonės viduje (kaip pvz. kontrabandą gabenusio darbuotojo atleidimas), kitaip tariant, kad įmonė įvykdė pritaikė sankcijas pažeidėjams tuo paneigdama savo sąsajas su įvykdyta veika.
Transporto įmonėms rekomenduojame į vairuotojui skirtas instrukcijas įsitraukti sąlygą draudžiančią savavališkai pasikrauti ir vežti krovinius, kurie nenurodyti krovinio važtarašytyje. Visais atvejais įpareigoti vairuotojus savo kabinoje turėti užsienio kalba surašyta instrukciją ir esant reikalui ją pateikti pareigūnui. Kalbant apie krovinių gabenimą per Didžiąją Britaniją viena iš prevencinių priemonių, kuri gali apsaugoti transporto įmones nuo joms skiriamų baudų tiek už kontrobandą tiek už nelegalų vežimą (nuo vairuotojams skiriamų baudų ji neapsaugos), yra prisijungimas prie JK pasienio agentūros (angl. UK Border Agency) akreditacijos sistemos https://www.gov.uk/government/organisations/uk-border-agency. Prisijungimas prie šios sistemos yra nemokamas, tačiau reikia pateikti nemažai dokumentų ir kitokių įrodymų, patvirtinančių, kad įmonė imasi pakankamų prevencinių priemonių, kad išvengtų nelegalių imigrantų patekimo į transporto priemonę (pavyzdžiui, kad įmonė pateikia vairuotojams patikros lapus (angl. checklist) ir vairuotojai juos pildo kelionės metu bei laikosi kitų reikalavimų).
Kita, praktikoje dažna situacija kai nelegalios prekės krovinio siuntėjo (tiesiogiai arba prisidengiant kitos įmonės užsakymu) yra įkraunamos nežinant vairuotojui ir jo darbdaviui. Kalbant apie tokių atvejų prevenciją, rekomenduojame primygtinai reikalauti vairuotojų, kad visada dalyvautų pakrovime. Tai reglamentuoja ir vežėjų Biblijos, CMR konvencijos 8 straipsnis. Siuntėjui neleidžiant stebėti pakrovimo, įpareigokite vairuotoją tai pažymėti CMR važtaraštyje. Tokiais atvejais vežėjo atsakomybę galėtų eliminuoti ir Sutarties (vežimo užsakymo) sąlyga, numatanti, kad atvejais, kai siuntėjas neleidžia dalyvauti vežėjui pakrovime, atsakomybė už neteisėto krovinio (kontrabanda, nelegalūs emigrantai irk t.) tenka siuntėjui. Jeigu jau taip atsitiko, kad Jums nežinant buvo įkrautos nelegalios prekės, sustabdžius muitinės pareigūnams iškvieskite policijos pareigūnus, kurie tinkamai užfiksuos visas faktines aplinkybes bei kreipkitės į pareigūnus Lietuvoje, kurie užves bylą siuntėjui. Tokiu atveju galėsite sutrumpinti ilgą užsienio institucijų sprendimo priėmimo procesą pateikdami įrodymus, kad šis klausimas sprendžiamas nacionaliniu lygmeniu.
Besiremdami gerąja savo praktika, galime drąsiai teigti, kad teisinių galimybių palengvinti dėl vairuotojų kaltės pečius užgulusią atsakomybės naštą transporto įmonėms tikrai yra ir ne tik kontrabandos ar nelegalų vežimo atvejais. Tačiau tuo pačiu turime žinoti, kad gynyboje visada lengviau, jei galime įrodyti jog buvo imtasi visų galimų priemonių tokių atvejų išvengimui.

 

LVS tarptautinėse organizacijose

Narystė tarptautinėse organizacijose:

BSEC-URTA

 
 

Transratai

 
 

Gram tax and petroleum

 

Naujienos

 

Apie investavimą į P2P tipo žmogus - žmogui paskolas internetinėse platformose Lietuvoje

Gintaras Leščinskas, el. paštas: gintaras.lescinskas@yahoo.com; tel. +37068794508

Gintaras LeščinskasPirmasis pasaulyje P2P skolinimo modelis atsirado prieš beveik 10 m. D. Britanijoje ir šiuo metu yra populiarus visame pasaulyje. Lietuvoje realiai veikia 3 pagrindinės Lietuvos Banko Priežiūros tarnybos prižiūrimos lietuviškos P2P „žmogus – žmogui“ tipo interneto platformos – „SAVY“, Paskolų klubas“ ir „Finbee“.

 

Žingsniu toliau nei Volstritas

Gintaras Leščinskas

Peter Lynch

 

Peter Lynch‘ą galima pavadinti vienu garsiausiu ir sėkmingiausių investuotojų pasaulyje.

 

Idealus verslas

Gintaras Leščinskas

Richard Russell

Paskaitykite, prašom, garsiausio pasaulyje investicinių laiškų leidimų pradininko (“Dow teorijos laiškai”) p.Ričardo Raselo vieną garsiausių straipsnių, pavadintą “Idealus verslas” (“Ideal Business”).

 

Sudėties galia

Gintaras Leščinskas

Užsidirbti pinigų reiškia daug daugiau nei prognozuoti kuria kryptimi judės akcijų ar obligacijų rinkos arba išsiaiškinti, kuri žaliava arba fondas padvigubės per ateinančius kelerius metus.

 

Kas iš tikrųjų veiksminga versle

Gintaras Leščinskas

Kas iš tikrųjų veiksminga versle?

Mėgstu skaityti, bet tik tai, kas mane domina, o vienas dalykas iš tų daugelio dominančių yra į lietuvių k. išversta amerikiečių knyga - "Kas iš tikrųjų veiksminga versle?". Konkretūs, sausi faktai, ir tiek,...bet paskaitykite ištraukas to kas slypi už faktų.

 

Ypatingos sėkmės dėsniai

Ypatingos sėkmės dėsniai

Gintaras Leščinskas

Štai kas Jums patiks, juk visi siekiame ypatingos sėkmės, bet tik nedaugelis ją pasiekia ar pasieks, padėkite sau.

 

Pinigų istorija Id.

Pinigų istorija Id.

Gintaras Leščinskas

Pirmosios romėnų monetos buvo gaminamos Juno Monetos šventykloje.

 

Geriausio pasaulyje investuotojo biografija

Voreno Bafeto biografija (investicijos)

Gintaras Leščinskas

Šiandien, kas nežino ar primiršo, susipažins su garsiausio pasaulyje investuotojo Voreno Bafeto biografija ir galės suprasti arba prisiminti jo investavimo filosofijos ir naudojamos sistemos akcijų rinkose esmę.