LAIKAS KEISTI YDINGĄ PRIVALOMOJO TRANSPORTO PRIEMONIŲ DRAUDIMO (TPVCAPD) SISTEMĄ LIETUVOJE (II dalis)


2012-10-10

Gintaras Leščinskas

Italijos Privataus draudimo kodekso TPVCAPD patirtis

Gindami vartotojų interesus, pasitelkime teisines priemones. Mums padės precedentinės LR Konstitucinio Teismo (LR KT) 2010-02-03 nutarimo byla Nr. 36/2006-8/2009-49/2009 dėl LR TPVCAPD įstatyme numatytos neturtinės žalos kompensacijos dydžio ribojimo ir Europos Bendrijų (Europos Sąjungos) Teisingumo Teismo sprendimu 2009-04-28 byloje C-518/06 “Europos Bendrijų Komisija prieš Italijos Respubliką”, kadangi ši ES Teisingumo Teismo byla - Italijos Privataus draudimo kodekso, ginančio vartotojų interesus, laimėjimas prieš draudikų interesus atstovavusią ES Komisiją. Šie teisiniai precedentai yra akivaizdūs ir draudikams bus nelengva gintis.

Reikia keisti draudimo įstatymąPasinaudokime itin vertinga kitų ES valstybių sukaupta patirtimi TPVCAPD srityje ir įtraukime atitinkamas vartotojams naudingas pataisas į LR TPVCAPD įstatymą.
Vartotojų interesus deramai ginančio Italijos Privataus draudimo kodekso (Italijos TPVCAPD teisės aktas), patvirtinto Įstatymu‑dekretu Nr. 209 svarbūs straipsniai bet kuriems draudikams, veikiantiems Italijoje, nustato:
a) Įmonės privalo pagal draudimo sutarties sąlygas ir draudimo įmokų tarifus, kuriuos jos įpareigotos nustatyti iš anksto už kiekvieną riziką, susijusią su motorinių transporto priemonių ir laivų naudojimu, priimti visus joms pateiktus siūlymus dėl privalomojo draudimo, tačiau ši nuostata neturi įtakos būtinybei patikrinti rizikos įvertinimo pažymėjimo ir draudėjo bei, jei tai yra ne tas pats asmuo, transporto priemonės valdytojo tapatybės duomenų tikslumą.
b) Siekiant laikytis įpareigojimų, nustatant draudimo įmokų tarifus, įmonės atskirai apskaičiuoja draudimo įmokas ir draudimo priemokas pagal savo techninę bazę, kuri turi būti pakankamai plati ir apimti mažiausiai paskutinius penkerius metus. Kai tokios bazės nėra, įmonės gali remtis rinkos statistiniais duomenimis. Jei Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) konstatuoja, kad nesilaikyta pareigos sudaryti sutartį tam tikroje konkrečioje teritorijos zonoje ar su tam tikromis draudėjų kategorijomis, reikia taikyti 3 % nuo paskutiniame patvirtintame balanse numatytos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo įmokų sumos piniginę baudą, kurios minimali suma 1 milijonas eurų, o maksimali – 5 milijonai eurų. Pakartotinio pažeidimo atveju leidimas vykdyti veiklą privalomojo transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo srityje gali būti atšauktas.
c) Siekiant užtikrinti, kad draudimo paslaugos būtų teikiamos skaidriai ir konkurencijos sąlygomis, o draudėjai tinkamai informuojami, privalomojo transporto priemonių ir laivų valdytojų civilinės atsakomybės draudimo srityje vykdančios veiklą įmonės turi viešai skelbti draudimo įmokų tarifus bei bendrąsias ir specialiąsias draudimo sutarties sąlygas, taikomas Italijos Respublikos teritorijoje.
d) Draudžiamiesiems asmenims, kurie paskutinius dvejus metus priskiriami prie didžiausią nuolaidą gaunančių draudėjų, taikomos draudimo įmokos, kurias kiekviena draudimo įmonė nustato savarankiškai, turi būti vienodos visoje nacionalinėje teritorijoje.
e) Draudimo įmokas ir draudimo sutarčių sąlygas, kaip nurodyta “c” dalyje, reikia skelbti kiekviename įmonės pardavimo punkte ir interneto svetainėse, kad naudotojai galėtų apskaičiuoti draudimo įmokas ir susipažinti su draudimo sutarties sąlygomis.
f) Pažeidus ar netinkamai vykdant “c” ir “e” dalyse numatytas pareigas taikoma administracinė bauda nuo 2 600 iki 10 300 eurų. Už šių pareigų nevykdymą ar vėlavimą, trunkantį ilgiau nei trisdešimt dienų, bauda dvigubinama.
g) Draudimo įmonėms atsisakius vykdyti pareigą priimti potencialių draudėjų siūlymus ar jos nesilaikant … tiek, kiek tai susiję su motorinių transporto priemonių ir laivų valdytojų rizika, taikoma bauda”.
h) Atsisakius ar vengiant vykdyti … numatytą pareigą sudaryti sutartį skiriama administracinė bauda nuo 1 500 iki 4 500 eurų.
Pasinaudokime precedentiniu “palyginimo su Pietų Italijoje lengvųjų automobilių ir jaunų vairuotojų draudikų pademonstruotu aiškiu nenoru iš viso drausti šių segmentų ir finansiškai per didelių draudėjams įmokų taikymo neleistinumu dėl per didelės jiems finansinė naštos” atveju, ginant vartotojams naudingas nuostatas. Analogiškai Lietuvoje verta išskirti komercinį sunkųjį transportą – segmentą, ekonomiškai ypač svarbų bendram visuomenės interesui Lietuvoje užtikrinti, kadangi, jei sunkusis komercinis transportas neišgalės dėl jam per didelės finansinės naštos apsidrausti TPVCAPD Lietuvoje ir sustos, Valstybėje neabejotinai kils ekonominė krizė, tiesiogiai ypač neigiamai paveiksianti visus Valstybės gyventojus, t.y. sunkiojo komercinio transporto segmento veiklos tęstinumas yra gyvybiškai svarbus visos Lietuvos viešajam intereso tikslui užtikrinti.
Paskaitykime Europos Bendrijų Teisingumo Teismo (EBTT) 2009-04-28 sprendimo byloje C-518/06 “Europos Bendrijų Komisija prieš Italijos Respubliką” 87-93 straipsniais, kur EBTT pasisako taip:
“87. Šiuo klausimu Italijos Respublika nurodė ir Komisija to neginčijo, kad sudėtingos sąlygos pietinėje jos teritorijos dalyje reikalauja, jog viešosios valdžios institucijos imtųsi korekcinių priemonių tam, kad transporto priemonių valdytojų civilinė atsakomybė būtų apdrausta tiek draudėjams, tiek draudimo įmonėms priimtinomis sąlygomis.
88. Pažymėtina, kad tam tikrose Pietų Italijos zonose yra ypač didelis skaičius draudimo įmonėse deklaruotų kelių eismo įvykių. Dėl tokios padėties šio regiono įmonių patiriama finansinė rizika ypač išaugo.
89. Tokiomis sąlygomis Italijos Respublika galėjo manyti, kad yra tinkama įpareigoti visas jos teritorijoje veikiančias įmones apdrausti visus transporto priemonių savininkus, kurie gyvena Italijoje, kad būtų išvengta galimybės, jog šios įmonės pasitrauks iš pietinės Italijos teritorijos dalies ir taip atims iš ten gyvenančių transporto priemonių savininkų galimybę apsidrausti transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimu, kuris yra privalomas.
90. Be to, iš Įstatymo Nr. 990/69 11 straipsnio 1 a dalies ir Privataus draudimo kodekso 35 straipsnio 1 dalies matyti, kad nustatydama šią priemonę Italijos Respublika neuždraudė draudimo įmonėms taikyti skirtingų draudimo įmokos tarifų atsižvelgiant į ankstesnius statistinius duomenis, susijusius su vidutinėmis rizikos išlaidomis kiekvienoje apdraustųjų kategorijoje, kurios numatytos pakankamai plačiai.
91. Konkrečiai kalbant, aišku, kad pareiga sudaryti sutartį nekliudo draudimo įmonėms nustatyti didesnio draudimo įmokos tarifo draudėjui, gyvenančiam zonoje, kuriai būdingas didelis eismo įvykių skaičius, nei tam, kuris gyvena mažesnės rizikos zonoje.
92. Be to, negalima atmesti galimybės, kad pareigą sudaryti sutartį nustačius tik pietinei Italijos teritorijos daliai, gali susidaryti, kaip tvirtina Italijos Respublika, teisiniu požiūriu abejonių kelianti padėtis, nes kituose Italijos regionuose gyvenantys transporto priemonių savininkai galėtų teigti, kad yra nevienodai vertinami, jei regione, kuriam tokia pareiga sudaryti sutartį netaikoma, kiltų sunkumų rasti draudimo įmonę, kuri sutiktų sudaryti transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo sutartį.
93. Iš viso, kas pirma pasakyta, matyti, kad pareiga sudaryti sutartį yra tinkama siekiamam tikslui įgyvendinti ir neviršija to, kas būtina jam pasiekti”.
Taigi, Italijos Privataus draudimo kodeksas realiai gina TPVCAPD vartotojų ir labiausiai finansiškai pažeidžiamų jų segmentų interesus Italijoje. Žvilgtelėkime į priemones, kurios pasitarnautų vartotojų interesų gynimui taisant dabartinį LR TPVCAPD įstatymą.


 

LVS tarptautinėse organizacijose

Narystė tarptautinėse organizacijose:

BSEC-URTA

 
 

 


KONCERTAI IR RENGINIAI

REPERTUARAS 

Lapkritis - gruodis - sausis 

Gram tax and petroleum

 

Naujienos

 

Žingsniu toliau nei Volstritas

Gintaras Leščinskas

Peter Lynch

 

Peter Lynch‘ą galima pavadinti vienu garsiausiu ir sėkmingiausių investuotojų pasaulyje.

 

Idealus verslas

Gintaras Leščinskas

Richard Russell

Paskaitykite, prašom, garsiausio pasaulyje investicinių laiškų leidimų pradininko (“Dow teorijos laiškai”) p.Ričardo Raselo vieną garsiausių straipsnių, pavadintą “Idealus verslas” (“Ideal Business”).

 

Sudėties galia

Gintaras Leščinskas

Užsidirbti pinigų reiškia daug daugiau nei prognozuoti kuria kryptimi judės akcijų ar obligacijų rinkos arba išsiaiškinti, kuri žaliava arba fondas padvigubės per ateinančius kelerius metus.

 

Kas iš tikrųjų veiksminga versle

Gintaras Leščinskas

Kas iš tikrųjų veiksminga versle?

Mėgstu skaityti, bet tik tai, kas mane domina, o vienas dalykas iš tų daugelio dominančių yra į lietuvių k. išversta amerikiečių knyga - "Kas iš tikrųjų veiksminga versle?". Konkretūs, sausi faktai, ir tiek,...bet paskaitykite ištraukas to kas slypi už faktų.

 

Ypatingos sėkmės dėsniai

Ypatingos sėkmės dėsniai

Gintaras Leščinskas

Štai kas Jums patiks, juk visi siekiame ypatingos sėkmės, bet tik nedaugelis ją pasiekia ar pasieks, padėkite sau.

 

Pinigų istorija Id.

Pinigų istorija Id.

Gintaras Leščinskas

Pirmosios romėnų monetos buvo gaminamos Juno Monetos šventykloje.

 

Geriausio pasaulyje investuotojo biografija

Voreno Bafeto biografija (investicijos)

Gintaras Leščinskas

Šiandien, kas nežino ar primiršo, susipažins su garsiausio pasaulyje investuotojo Voreno Bafeto biografija ir galės suprasti arba prisiminti jo investavimo filosofijos ir naudojamos sistemos akcijų rinkose esmę.