DĖL KVOTOS TARPTAUTINIO KROVINIŲ VEŽIMO KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJAMS


2021-06-23

DĖL KVOTOS TARPTAUTINIO KROVINIŲ VEŽIMO KELIŲ TRANSPORTO
PRIEMONIŲ VAIRUOTOJAMS

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai

Kopija
Lietuvos Respublikos Seimo Ekonomikos komitetui,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai

2021-06- Nr. 2-

Susisiekimo ministerija, kurios veiklos tikslai apima valstybės politikos transporto tranzito, logistikos ir kombinuotų vežimų srityse formavimą, organizavimą ir jos įgyvendinimo kontroliavimą, pastaruoju metu sulaukia nemažai tarptautinio kelių transporto vežėjų ir jų atstovų prašymų peržiūrėti kvotą, skirtą tarptautinio krovinių vežimo kelių transporto priemonių vairuotojams. Mūsų žiniomis, prašymai dėl kvotos peržiūrėjimo buvo teikti ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

Atsižvelgdami į tai, kad konkrečios užsieniečių įdarbinimo Lietuvoje kvotos nustatomos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. A1-1131 „Dėl užsieniečių, kurie atvyksta į Lietuvos Respubliką dirbti pagal profesiją, kuri įtraukta į profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis, kvotos 2021 metams patvirtinimo “ (toliau – Įsakymas), kreipiamės pagal kompetenciją į Jus su prašymu skubos tvarka spręsti tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu vairuotojų trūkumo klausimą ir atitinkamai teikiame Susisiekimo ministerijos nuomonę šiuo klausimu.

Dėl kvotos dydžio ir galiojančio reguliavimo tikslų 

Įsakymu tarptautinio krovinių vežimo kelių transporto priemonių vairuotojams 2021 metams nustatyta 11 600 kvota. Šiuo metu visa 2021 metams skirta kvota jau yra išnaudota. Pažymėtina, kad 2021 metais kvota nustatoma pirmą kartą, todėl nėra objektyvių duomenų, kuriais remiantis būtų galima nustatyti, ar Įsakymu buvo patvirtinti pakankami kvotų dydžiai atskiriems sektoriams ir ar yra išlaikytas balansas tarp sektoriams numatytų kvotų dydžių.

Susisiekimo ministerija buvo informuota, kad rengiant minėto įsakymo projektą tarptautinio transporto sektoriaus atstovai teikė skaičiavimus ir pagrindimus dėl kvotos dydžio, tačiau numatytas kvotos dydis liko nepakeistas, bet yra numatyta galimybė jį padidinti. Atkreiptinas dėmesys, kad Įsakymo reguliavimo dalykas nėra ir negali būti siekis uždrausti užsienio piliečiams atvykti dirbti į Lietuvą, nes kvotos išnaudojimas neužkerta kelio užsienio piliečių įdarbinimui Lietuvoje, o tik sukuria papildomą administracinę ir finansinę naštą verslui ir valstybės įstaigoms. Šiuo reguliavimu siekta sukurti sąlygas valstybės atsakingoms institucijoms

1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 13 d. nutarimu Nr. 1480 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos nuostatų patvirtinimo“.

2. gauti objektyvius duomenis apie atvykstančiųjų skaičius ir proporcijas, kuriuos būtų galima įvertinti kalendorinių metu pabaigoje ir tuomet priimti sprendimus dėl tolesnio situacijos suvaldymo. Tad darytina išvada, kad užsienio šalių piliečių įdarbinimas Lietuvoje veikiančiose transporto įmonėse po kvotos išnaudojimo formaliai ir toliau yra galimas ir neturės reikšmingos įtakos Lietuvoje dirbančių imigrantų skaičiui. Tuo tarpu kvotos padidinimas prisidėtų prie transporto įmonių konkurencingumo stiprinimo, be kita ko, ir kiek įmanoma palankesnės teisinės aplinkos kūrimo verslui veikti tiek vidaus rinkoje, tiek ir užsienio rinkose, taip pat toks sprendimas sumažintų administracinę naštą Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba).

Dėl darbo jėgos užtikrinimo

Pagal galiojantį reguliavimą darbo jėgos poreikį transporto sektoriaus įmonės užtikrina šiais būdais:
 vadovaudamosi Įsakymu; tarptautinio transporto įmonės, kurios pagal Patvirtintų įmonių sąrašo sudarymo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas) yra patvirtintų įmonių sąraše, naudojasi
Aprašo nuostatomis ir supaprastinta tvarka įsidarbina asmenis iš trečiųjų šalių per vidutiniškai 8 savaičių terminą;
 vadovaudamosi Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nuostatomis dėl užsieniečių įdarbinimo, t. y. užsienietis gali būti įdarbintas tik atlikus darbo rinkos testą ir nustačius, kad į konkrečią darbo vietą nėra tinkamų Lietuvos ar Europos Sąjungos piliečių, taip pat gavus leidimą dirbti arba sprendimą dėl atitikties darbo rinkos poreikiams; tokiu atveju, atliekant visus reikalingus veiksmus, vieno užsieniečio įdarbinimas užtrunka daugiau kaip 12 savaičių ir papildomai kainuoja nuo 28 Eur iki 158 Eur;
 parengdamos iki tinkamos kvalifikacijos Užimtumo tarnyboje darbo ieškančius asmenis. Būtina pažymėti, kad nors šiuo metu, Užimtumo tarnybos duomenimis, darbo ieško per 259 tūkst. asmenų, turinčių teisę vairuoti C, CE kategorijos motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimus yra apie 1600 asmenų, o tarptautinio transporto vairuotojų darbo ieško apie 200 asmenų. Užimtumo tarnyboje š. m. gegužės mėn. tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonių vairuotojams buvo registruota 9,7 tūkst. laisvų darbo vietų, o verslui per metus reikia apie 30–50 tūkst. tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonių vairuotojų.
Įvertinus susiklosčiusią padėtį ir tai, kad 2021 metams nustatytos kvotos jau yra išnaudotos, pažymėtina, kad įmonės, siekiančios patenkinti darbo jėgos poreikį įdarbindamos užsienio piliečius, susiduria su papildoma administracine našta, laiko ir finansinėmis sąnaudomis. Tai iš esmės neprisideda prie šio sektoriaus konkurencingumo didinimo. Preliminariais skaičiavimais, verslas, siekdamas įsivežti trūkstamą darbo jėgą, iki metų pabaigos vidutiniškai papildomai patirs apie 2,5 mln. eurų išlaidų, neskaičiuojant administracinių sąnaudų ir padidėjusio Užimtumo tarnybos bei kitų valstybės įstaigų darbo krūvio ir su tuo susijusių kaštų. Todėl pagal esamą reguliavimą (Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 12 d. įsakymas Nr. A1-545) numatytų 2021 m. kvotų peržiūra Užimtumo tarnybai siūlomomis apimtimis (15000 papildomų vietų), manytina, sudarytų sąlygas įgyvendinti geresnio reglamentavimo ir administracinės naštos mažinimo principus ir prisidėtų prie transporto sektoriaus
konkurencingumo didinimo. Šio sektoriaus konkurencingumo išsaugojimas tampa ypač svarbusšiuo metu, vertinant susiklosčiusią geopolitinę padėtį.

Papildomi veiksniai, darantys įtaką logistikos ir transporto sektoriui 

Logistikos ir transporto sektorius susiduria su šiais papildomais veiksniais:
 dėl Mobilumo paketo reikalavimo dėl vairuotojo grąžinimo įmonės priverstos didinti vairuotojų rezervą, kad galėtų vykdyti esamus sutartinius įsipareigojimus; sprendimai dėl kvotos dydžio 2021 metams, įmonių teigimu, gali turėti reikšmingą įtaką tokių įsipareigojimų vykdymui;
 kvotos nustatymo metodikoje neatsižvelgta į sektorių, kuriems numatomos kvotos, dydžių proporcijas (pvz., statybos sektoriuje dirba apie 13 800 statybininkų, skirta kvota – 9 100, Patvirtintų įmonių sąrašo sudarymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 1V-890 „Dėl Patvirtintų įmonių sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

arba 65,9 proc. nuo dirbančiųjų sektoriuje, o transporto sektoriui, kuriame dirba apie 77 700 vairuotojų, skirta kvota – 11 600, arba 14,9 proc.), todėl transporto sektoriui skirta kvota santykinai daug mažesnė nei kitiems sektoriams.

Dėl didesnės pridėtinės vertės transporto sektoriuje Susisiekimo ministerija nuo 2021 m. sausio mėn. iškėlė tikslą dėl transporto sektoriaus konkurencingumo didinimo ir aukštesnės pridėtinės vertės sektoriuje generavimo, nes šie elementai iš esmės sudaro sąlygas įmonių darbuotojų darbo užmokesčio augimui. Be konkurencingumo iššūkių transporto sektorius taip pat susiduria su darbo jėgos trūkumu dėl darbo specifikos ir gerokai išaugusių logistikos operacijų skaičių. Šiems ir kitiems transporto sektoriaus klausimams spręsti Susisiekimo ministerija yra inicijavusi darbo grupės kelių transporto sektoriaus konkurencingumui didinti ir bendradarbiavimui kelių srityje gerinti sudarymą, kurios veikloje dalyvaus Užsienio reikalų ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Muitinės departamento prie Finansų ministerijos, Lietuvos transporto saugos administracijos ir vežėjams atstovaujančių asociacijų atstovai, kurios pagrindinė užduotis – identifikuoti ir spręsti sektoriui kylančias problemas, gerinti dirbančiųjų darbo sąlygas, didinti logistikos paslaugų verslo konkurencingumą ir eksporto galimybes, stiprinti vežėjų kontrolę ir taip laipsniškai pereiti prie aukštesnės pridėtinės vertės verslo operacijų bei klimatui ir aplinkai draugiškesnių veiklų plėtojimo.

Dėl Susisiekimo ministerijos kompleksinių siūlymų vežėjų ir vairuotojų problemoms spręsti

Formuojant valstybės politiką transporto sektoriuje, įskaitant krovinių ir keleivių vežimą kelių transporto priemonėmis, labai svarbu, kad šią veiklą vykdantys ūkio subjektai laikytųsi visų nustatytų reikalavimų ir sąlygų, susijusių tiek su vežimo veikla, tiek su darbuotojų darbo sąlygomis, todėl Susisiekimo ministerija ėmėsi šių priemonių:
 Parengė Susisiekimo ministerijos pasiūlymų dėl vairuotojų darbo sąlygų gerinimo
planą, kuriame numatyti šie veiksmai:
1. Peržiūrėti krovinių ir keleivių vežėjams ir jų vairuotojams taikomų administracinės atsakomybės sankcijų dydį.
2. Išanalizuoti galimybę taikyti didesnes poveikio priemones įmonėms už darbo ir poilsio režimo pažeidimus.
3. Atlikti nacionalinių teisės aktų ir Europos Sąjungos reglamentų nuostatų analizę, siekiant identifikuoti galimus neatitikimus / prieštaravimus.
4. Peržiūrėti krovinių ir keleivių vežėjams ir jų vairuotojams taikomą administracinės atsakomybės už nuslėptą į aplinką išmetamų nuodingų dujų perteklinį kiekį sankcijų dydį.
5. Išanalizuoti galimybę taikyti Baudžiamojo kodekso nuostatas, t. y. numatyti atsakomybę už įtaisų, atjungiančių nors vieną tachografo funkciją, įrengimą ir (ar) naudojimą.
6. Atlikti pašto dėžučių (angl. Letter box) teisinio veikimo analizę.
7. Plačiau taikyti automatizuotą transporto priemonių kontrolę.
8. Lietuvos transporto saugos administracijai ir Valstybinei darbo inspekcijai parengti informaciją (lietuvių, anglų, rusų kalbomis) apie tinkamą darbo laiko fiksavimą naudojant tachografą ir informaciją apie vairuotojo poilsį ir sutrumpinto poilsio laikotarpių kompensavimą.
9. Viešinti Valstybinės darbo inspekcijos atliktų vežėjų patikrinimų ir Lietuvos transporto saugos administracijos atliktų patikrinimų keliuose ir įmonėse rezultatus.
10. Stiprinti laikinojo įdarbinimo įmonių, veikiančių kelių transporto srityje, patikrinimus ir atlikti šių įmonių veikimo teisėtumo analizę.
 Pavedė Lietuvos transporto saugos administracijai iki 2021 m. IV ketv. pabaigos parengti vežėjų (Europos Sąjungos ir iš trečiųjų šalių) kontrolės sistemos rizikų analizę, kurioje būtų įvertinti esamos sistemos trūkumai ir galimi jų sprendimo būdai, ir parengti detalų kontrolės sistemos tobulinimo planą su užduočių rodikliais ir įgyvendinimo terminais.
Transporto ir logistikos sektorius yra strateginė Lietuvos ūkio šaka, sudaranti apie 13,3 proc. visos šalies bendrojo vidaus produkto (toliau – BVP) (2020 m. išankstiniai duomenys).
Lietuvą, kaip tranzito šalį, per metus kerta vidutiniškai apie 500 tūkst. vnt. sunkiasvorio krovininio transporto. Kelių transportu per 2020 m. pervežta apie 107 mln. t krovinių, tai sudarė daugiau kaip 6 proc. šalies BVP. Būtina pažymėti, kad transporto paslaugų eksportas sudaro 60 proc. viso šalies paslaugų eksporto vertės, arba 6,82 mlrd. Eur, o pagal transporto ir saugojimo sektoriaus indėlį į bendrąją pridėtinę vertę Lietuva pirmauja visoje Europos Sąjungoje ir beveik 2,6 karto viršija Europos Sąjungos vidurkį.

Įvertinusi transporto sektoriaus įtaką ir svarbą Lietuvos ekonomikai, žmonių gerovės kūrimui, Susisiekimo ministerija prašo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:
1. Artimiausiu metu, įvertinus Lietuvos Respublikos Seimo Ekonomikos komiteto sudarytos darbo grupės vežėjų automobilių keliais klausimams spręsti išvadą ir vežėjų sektoriaus pakartotinius prašymus, skubos tvarka spręsti kvotų peržiūros klausimą;
2. Prisidėti prie Susisiekimo ministerijos iniciatyvos peržiūrėti krovinių vežėjų kelių transportu sektoriaus įmonių priežiūros, kontrolės ir reguliavimo priemones ir spręsti darbuotojų darbo sąlygų gerinimo klausimus.
PRIDEDAMA:
1. Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ 2021 m. birželio 17 d. rašto Nr. S-1013 „Dėl kvotų vairuotojams“ kopija, 1 lapas.
2. Tarptautinio transporto ir logistikos aljanso 2021 m. birželio 9 d. rašto Nr. S-26 „Dėl kvotos tarptautinio transporto vairuotojams didinimo“ kopija, 11 lapų.
3. Lietuvos Respublikos Seimo Ekonomikos komiteto darbo grupės vežėjų automobilių keliais klausimams spręsti 2021 m. gegužės 19 d. posėdžio protokolo kopija, 1 lapas.


Susisiekimo ministras Marius Skuodis

 

LVS tarptautinėse organizacijose

Narystė tarptautinėse organizacijose:

BSEC-URTA

 
 

Transratai

 
 

Gram tax and petroleum

 

Naujienos

 

Apie investavimą į P2P tipo žmogus - žmogui paskolas internetinėse platformose Lietuvoje

Gintaras Leščinskas, el. paštas: gintaras.lescinskas@yahoo.com; tel. +37068794508

Gintaras LeščinskasPirmasis pasaulyje P2P skolinimo modelis atsirado prieš beveik 10 m. D. Britanijoje ir šiuo metu yra populiarus visame pasaulyje. Lietuvoje realiai veikia 3 pagrindinės Lietuvos Banko Priežiūros tarnybos prižiūrimos lietuviškos P2P „žmogus – žmogui“ tipo interneto platformos – „SAVY“, Paskolų klubas“ ir „Finbee“.

 

Žingsniu toliau nei Volstritas

Gintaras Leščinskas

Peter Lynch

 

Peter Lynch‘ą galima pavadinti vienu garsiausiu ir sėkmingiausių investuotojų pasaulyje.

 

Idealus verslas

Gintaras Leščinskas

Richard Russell

Paskaitykite, prašom, garsiausio pasaulyje investicinių laiškų leidimų pradininko (“Dow teorijos laiškai”) p.Ričardo Raselo vieną garsiausių straipsnių, pavadintą “Idealus verslas” (“Ideal Business”).

 

Sudėties galia

Gintaras Leščinskas

Užsidirbti pinigų reiškia daug daugiau nei prognozuoti kuria kryptimi judės akcijų ar obligacijų rinkos arba išsiaiškinti, kuri žaliava arba fondas padvigubės per ateinančius kelerius metus.

 

Kas iš tikrųjų veiksminga versle

Gintaras Leščinskas

Kas iš tikrųjų veiksminga versle?

Mėgstu skaityti, bet tik tai, kas mane domina, o vienas dalykas iš tų daugelio dominančių yra į lietuvių k. išversta amerikiečių knyga - "Kas iš tikrųjų veiksminga versle?". Konkretūs, sausi faktai, ir tiek,...bet paskaitykite ištraukas to kas slypi už faktų.

 

Ypatingos sėkmės dėsniai

Ypatingos sėkmės dėsniai

Gintaras Leščinskas

Štai kas Jums patiks, juk visi siekiame ypatingos sėkmės, bet tik nedaugelis ją pasiekia ar pasieks, padėkite sau.

 

Pinigų istorija Id.

Pinigų istorija Id.

Gintaras Leščinskas

Pirmosios romėnų monetos buvo gaminamos Juno Monetos šventykloje.

 

Geriausio pasaulyje investuotojo biografija

Voreno Bafeto biografija (investicijos)

Gintaras Leščinskas

Šiandien, kas nežino ar primiršo, susipažins su garsiausio pasaulyje investuotojo Voreno Bafeto biografija ir galės suprasti arba prisiminti jo investavimo filosofijos ir naudojamos sistemos akcijų rinkose esmę.